Split 10" with Tendencie

by Rosa Parks

/
  • Streaming + Download

     

1.
2.
3.
4.

about

Recording and all the sound stuff by Blum, big thanks!

Released in cooperation of Killing Arts, Véva Records, Totalitarianism Still Continues, Heavy Metal Vomit Party, 3Core Records, Noise Mafia, Korobushka records, Apatrida Records, Music For Liberation, Pure Heart Records, Malström and Rosa Punx Collective. Dedicated to Phil Hell.

Tendencie side: tendencie.bandcamp.com

credits

released August 5, 2015

tags

license

about

Rosa Parks Orlová, Czech Republic

Strictly DIY, against all kind of prejudice and oppression. Equality – Freedom – Love – Peace – Anarchy.

Blanka – bg, voc
Ježek – gt, voc
Winyl – dr
Dan – gt, voc

contact / help

Contact Rosa Parks

Streaming and
Download help

Track Name: Pro dobrý život něco vydržet se musí...
Sklopený pohled a v očích strach,
zas další den, kdy třese se strachy.
Ve válečné zone včera a dnes,
děsivá můra zas zatnula drápy.

Do těla do duše, rve kusy masa,
stále hladová bestie vrčí.
Vítěz i poražený je předem známý,
jen skrčit se v rohu a zavřít oči.

Neslyšné oběti za zavřenými dveřmi, kolotoč násilí každý den znova.
"Jsi moji ženou, jsi mým majetkem!"
"Sama sis ho vzala, sama jsi to chtěla!"

"Tak ho zkus poslouchat, vždyť on ví všechno nejlíp, životem zkušený dospělý muž.
Myslí to s tebou dobře a ty mysli na děti, přestaň být sobecká a konečně se vzmuž."

"Být stále po vůli je nepsanou povinnosti manželského práva, tak proč sis mě brala?"
"A je mou povinností naučit tě poslouchat, chceš ode mě odejít? Co budeš dělat sama?"
"Snad pro pár ran a urážek nechceš zničit život sobě a svým dětem?"
"Trmácet se sama, bez finančních prostředků, zlým a krutým světem?"

Pár modřin a škrábanců dobrý make up spraví - nezapomeň se usmívat, soused se dívá.
Obrovské kytice a partnerovo obětí - nikdo netuší, co za dveřmi se skrývá.
Teď musíš být silná a nevzdávat boj - útěk není řešením, pohled skrz prsty.
Měla jsi všechno, každý to viděl, pro dobrý život něco vydržet se musí...

*

FOR GOOD LIFE ONE HAS TO BE TOUGH…
Downcast look and the eyes of fear,
yet another day, when shaking in fear.
In the war zone yesterday and today,
a scary nightmare again used the claws.

To the body to the soul, ripping of chunks of meat,
forever hungry beast grunts,
Winner and loser is already known,
just to crutch in corner and to close eyes

Silent victims behind closed doors, carousel of violence every day again.
„You’re my girl, you’re my property!“
„You married him, you wanted it!“

„So try to listen to him, he knows best, life experienced grown man.
He means it good with you, and you think of children, stop being selfish and finally man up.“

„Always being ready is unwritten duty of matrimonial law, so why did you marry me?“
„It’s my duty to teach you to listen, do you want to leave me? What are you going to do alone?“
„Maybe for few hits and insults, you don’t want to destroy lives of yourself and your children.“
„Wear along alone without financial resources, through evil and cruel world?“

Few bruises and scratches, good make-up can fix – don’t forget to smile, the neighbor is watching.
Huge bouquets of flowers and partners hug – no-one is aware, what is hidden behind the doors.
You have to be strong now and not to give up the fight – Escape is not a solution, look through the fingers.
You had everything, everyone saw it, for good life one has to be tough…
Track Name: Denní dávka předsudků
Jak se to stalo? Jak se to stalo? Jak se to stalo? Já to vím!

Téměř každou minutu je tu nějaká nová zpráva, závažný obsah obletí svět.
zase další krádež, vražda, viník je předem známý, všichni ho znají a požadují trest.
Romský zloděj – viník je předem známý!
Ukrajinský gang – viník je předem známý!
Muslimský terorista – viník je předem známý!
správná dávka předsudků pro každý den.
Vždyť kdo stojí o pravdu, hlavní je zábava a vytvořit kvalitní informační šum.
Ve změti polopravd důležité ztrácí se, ovládnout nevědomou masu, není velký um

Nepřítel za každým rohem, z tmavých koutů očekávej nůž
Už skoro není místa, kam bodnout, a všechny rány jsou dobře zaplacené.
Novinové stánky, televizní zpravodajství, rádio a žumpa internetu.
Pocit nebezpečí je lukrativním zbožím a skutečně nebezpeční dobře platí.
Skutečně nebezpeční tak dobře platí.

*

THE DAILY DOSE OF PREJUDICE
How did it happen? How did it happen? How did it happen? I know it!

Almost every minute there is some news, worrying content spreads around the world.
Yet another theft, murder, deliquent is known in advance, everyone knows him and demand the punishment.
Romany thief – deliquent is known in advance!
Ukrainian gang – deliquent is known in advance!
Muslim terrorist – deliquent is known in advance!
Right amount of prejudice for every day.
Who actually stand for truth, essential is fun and to create high-quality information noise. In the tangle of half truths important is lost, to dominate the ignorant mass, is not a big craft.

Enemy around every corner, expect a knife from the dark corners. There is almost no place where to stab anymore and all wounds are well paid. News stands, TV news, radio and cesspit of internet. A sense of danger is a lucrative commodity and real danger pays very well. The real danger pays very well.
Track Name: Zítra budeš to ty, kdo bude na náměstí stát
Normalita jako jedna z největších hodnot bez jasné formy či obsahu.
Není důležité vědět CO je normální, ale kdo do této skupiny nezapadá.

Celými dějinami zas a znova - losování v osudí, kdo obětí se stal.
Přetrvávající mýty doplňují nové - zástup možných viníku pokračuje dál.
Zítra budeš to ty, kdo bude na náměstí stát - vystaven na odiv, znamení hanby.
Zvednuté pěsti, kameny v dlaních - to „spravedlivý“ dav se do boje dal.
Bojují za pravdu a za udržení klidu - poctivost na štítu, za štítem klam.
Jejich strach z jiného se jim v očích třpytí - kdo nejde s námi, ten jde proti nám.
Neustále zástupy nás a těch druhých, bariéry strachu z cizího stavíme zas.
Kolektivní vina a uzavřenost kruhu, z kterého není možné pozvednout vlastní hlas.

*

TOMORROW IT IS YOU, WHO WILL STAND ON THE SQUARE.
Normality as one of the greatest values without clear forms or content.
It’s not important to know what is normal, but who doesn’t fit into this group.

Thru entire history again and once more – drawing in urn, who became victim.
Persistent myths filled with new ones – the crowd of potential deliquents continues.
Tomorrow it is you, who will be standing on the square – exposed for show, a sign of shame.
Raised fists, stones in hands – „righteous“ crowd started to fight.
Fighting for the truth and to keep the peace – fairness on the shield, behind shield fraud.
Their fear of the different, glancing in their eyes. Who is not with us, goes against us.
Constant crowds of us and those of others, barriers of fear building again from unfamiliar. Collective guilt and closeness of circle, from which it’s impossible to raise your own voice.
Track Name: Neschopni opustit teplo svých cel
Kvůli spoustě světla nevidíme hvězdy, oslepení září chladných neonů,
co nás zvou na zábavu, show plnou světelného prachu.
V tichosti sedíme a sledujeme život, který není náš - sami v sále dobře ukrytí.

Obrazy na stěnách stínové divadlo - dotkni se hvězd!
Jsou to jen třpytivé náhražky značící další ze slepých cest.
Být součástí příběhů každý den znova, neschopni opustit teplo svých cel
Obklopeni iluzí ideálního světa, každý další díl udává směr.

*

UNABLE TO LEAVE THE WARMTH OF OWN CELL
We can’t see stars, because of too much light, blinded with shining neons,
which invites us to have some fun, show full of lightning dust.
We sit in silence while watching the life, that is not ours – alone and well hidden in the hall.

Paintings on the walls of the shadow theatre – touch the stars!
It’s just glittering imitation marking one of another blind paths.
Being part of the stories every day again, unable to leave the warmth of own cells.
Surrounded by the illusion of an ideal world, every next episode denotes the direction.